над 18 години опит в строителството
 
Новини

Политика по качество

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

Ръководството на “Декострой” ООД, официално обявява Политиката за качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на Дружеството.

Настоящата политика изразява виждането на ръководството за бъдещото развитие и усъвършенстване на организацията и е основен инструмент за реализирането на стратегията, визията и мисията на дружеството. 

Чрез внедряване,  прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 9001:2008,  ISO 14001:2005 и OHSAS 18001:2007, ние се стремим към:

• здраве и безопасност при работа, опазване на околната среда и качество във всяка област на дейността ни.

• удовлетворяване на изискванията на клиентите при спазване на приложимите законови и нормативни изисквания към продуктите и услугите ни.

Водената от „Декострой” ООД политика се гради на няколко основни принципа:

· лоялност към Дружеството и клиентите;

· екипност;

· професионализъм при рeшаване на възложените задачи.

Ние установяваме, поддържаме и усъвършенстваме развитието на безопасни, качествени и ефикасни практики на работа за всички наши дейности, които са насочени за намаляване на вредното въздействие върху околното среда, предотвратяване на нараняванията и заболяванията за нашите служители, клиенти и обществото, и са насочени към увеличаването тяхната удовлетвореност.  Непрекъснато подобряване на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда,  здравето и безопасността при работа, както и на резултатността по ЗБУТ и ОС при спазване на законовите и други изисквания.

В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА, стратегията на ръководството е изграждане на фирмена култура в синхрон с мисията на дружеството, насочена към: 

•           Непрекъснато  подобряване  качеството  на предлаганите продукти и условията на труд.

•            Организиране и планиране на дейността на Дружеството чрез внедряване на системи за работа, опазващи околната среда, съхраняващи здравето и безопасността на всички наши служители и други лица, които могат да бъдат засегнати от нашите дейности, услуги или продукти.

•           Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията както на клиентите така и на персонала, с цел предлагане на подходящи продукти и работни условия.

•            Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури визуализиране на взаимовръзките между тях, подобряване на екипната среда и повишаване на финансовите резултати.

•       Ефикасно управление на взаимосвързаните процеси чрез осигуряване на непрекъснати подобрения и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на всички изисквания работна среда.

•       Удовлетворяване на потребностите на персонала чрез оценяване на неговите знания и умения, осигуряване на подходящо обучение за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата творческа активност.

•       Установяване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици.

•        Осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение за да могат всички наши служители да осъзнават опасностите и риска в работа и отговорно и безопасно да извършват дейностите си.

•        Осигуряване на надеждна комуникация по всички аспекти на околната среда, аспекти на здравето, условията на труд и безопасността при работа между ръководство и служители.

•       Осигуряване на подходящи колективни и  лични предпазни средства и защитно облекло, необходими за осъществяване на дейността на всеки служител.

•       Осигуряване и проверка изпълнението на ангажиментите относно  ОС, ЗБУТ през определени интервали от време.

•       Насърчаване и изграждане на култура на безопасно поведение чрез следване и изпълнение на тази политика.

•       Регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и професионално заболяване, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространявани и внедрени за понижаване рисковете на работното място.

•       Идентифициране  аспектите на ОС, рисковете за здравето и безопасността при закупуване и/или използване на стоки, съоръжения и услуги, и уведомяване на доставчиците и контрагентите за съответните ни изисквания в процеса на подбора им.

•       Спазване на цялостната нормативна уредба за здравословни и безопасни условия на труд и околна среда, привеждайки изцяло политиката на “Декострой” ООД в съответствие с политиката по ОС и ЗБУТ на Република България и своевременно откликвайки на настъпващи промени.

•     Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения.

 

 

Дата: 01.02.2018 г.                                                              Управител:

 гр. София                                                                                                 ……………………

                                                                                                               Емил Чакъров    « всички новини
София 1233, ул. "Охрид" 22-24, тел.: 02 427 24 07, 0885 08 42 25,
0700 11 119, е-маil: office@decostroy.com